Senin 07.30-11.00

Selasa 07.30-11.00

Rabu 07.30-11.00

Kamis 07.30-11.00

Jumat 07.30-10.00

Sabtu 07.30-10.00

UGD 07.30-14.00